Şarj Edilebilir Türdeki Lityum-İyon Pillerinin Uygun ve Güvenli Koşullarda Kullanımı

 • Çevre Sıcaklığının Yükselme İhtimalinin Olduğu Mekanlarda Pillerin Bırakılması:

Araçların konsollarında, pencere eşiklerinde veya direk güneş ışığı alan veya güneş altında park edilmiş araçlar içerisinde pillerinizi bırakmayınız. Aksi taktirde pilleriniz sızabilir.

 • Pilleri Isı Kaynaklarının Yakınında Bulundurulması:

Isıtıcı, kalorifer, soba vs. gibi ısı kaynaklarının yakınında pillerin uzun sürelerle tutulması aşırı ısınma, patlama veya yangına yol açar.

 • Kullanım Talimatlarına Uyulması:

Üreticinin yayınladığı Kullanım Talimatları kitapçığını muhakkak okuyunuz ve kitapçıktaki uyarılara uyunuz.

 • Pillerin Su ile Teması:

Pillerin üzerine su, deniz suyu, meyve suyu veya başkaca bir sıvının dökülmemesine dikkat ediniz. Sıvılar pillerin bünyesindeki koruma devresini bozar ve şarj işleminin anormal düzeydeki akım ve gerilim seviyelerinde gerçekleşmesine yol açar. Sonuçta pillerde aşırı ısınma, patlama veya yanma ortaya çıkabilir.

 • Şarj İşleminde Uygun Cihaz veya AC Adaptörü Kullanımı:

Pil veya Cihaz üreticisi tarafında tavsiye edilen şarj cihazının kullanımı çok önemlidir. Diğer türdeki cihazların şarj karakteristikleri farklı olabileceğinden pillerde aşırı ısınma, patlama veya yanma olabilir.

 • Pillerin Şarj Cihazına Uygun Yerleşimi:

Lityum-iyon türü pil ve bataryalarının pozitif ve negatif terminalleri kendilerine özel bir konfigürasyona sahiptirler. Şarj cihazlarına doğru biçimde yerleştirilmeleri ve bu esnada zorlanmamaları gerekir. Pillerin cihazda ters konumda bulunmaları şarjı işleminin de ters bir şekilde yapılmasına yol açar ve neticede anormal kimyasal reaksiyonlar açığa çıkarak, pillerin sızması, aşırı ısınması, patlama veya yanma görülebilir.

 • Pillerin Güç Kaynağı Çıkışlarına veya Sigara Çakmaklarına Direk Bağlanması:

Pillerin arada bir şarj cihazı olmaksızın araçlardaki sigara çakmak çıkışları ile direk bağlanması mahzurludur. Aksi taktirde bir elektrik şoku ortaya çıkabileceği gibi, uygulanan yüksek gerilim aşırı seviyede elektrik akımlarına yol açacağından, pillerde aşırı ısınma, patlama veya yangın görülebilir.

 • Pillerin Yanlış Ortamda Şarjı:

Pillerin araçların konsolları, pencere eşikleri veya direk güneş ışığına maruz kalabilecekleri mekanlarda şarj edilmeleri mahzurludur. Yüksek sıcaklar pil bünyelerinde bulunan koruma mekanizmalarını harekete geçirerek, şarj işleminin sürdürülmesini engeller ve neticede anormal akım veya gerilim değerlerine ulaşılarak, aşırı ısınma, patlama veya yanma ortaya çıkabilir.

 • Pillerin Ateşe Atılması:

Pilleri kesinlikle ateşe atmayınız veya elektrikli ısıtma tablaları üzerine kaymayınız. Bu gibi durumlarda pil bünyesindeki izolasyon maddesi hemen eriyecek, gaz çıkış ventili hasar görecek ve koruma ortadan kalktığı için piller şiddetle yanarak, patlayabilecekler.

 • Pillerin Kısa Devre Edilmesi:

Pillerin pozitif ve negatif terminalleri metal cisimler vasıtasıyla irtibatlandırıl mamalıdır. Pillerin para, anahtar, saç firketesi, kolye, bilezik, vs. gibi metallerle bir arada bulundurulması sakıncalıdır. Metallerin bu gibi durumlarda yaratacağı kısa devreler yüksek seviyede akımlara yol açacağından, pil bünyesinde aşırı ısınma, patlama veya yanma görülebilecektir.

 • Çok Miktardaki Lityum-iyon Pillerinin Yarattığı Yangınlar:

Günlük hayatta lityum-iyon pillerinin nakliye veya depolama esnasında yangınlara sebebiyet vermesi sıklıkla görülmektedir. Bu tür yangınlar pil miktarına, pillerin hasarlı olup olmadığına, çevrede yanıcı maddelerin bulunup bulunmadığına, kısa devre olasılıklarına, harici bir darbeye maruz bırakılıp bırakılmadıklarına çok bağımlıdırlar. Bazen hiçbir neden olmaksızın lityum-iyon pillerinin yandığı görülmüştür. Bu tür yangınlarda su kullanılabilir ancak bazen suyun yangını daha da genişlettiği görülmüştür. Taşıma sırasında görülecek yangınlara özel tip yangın söndürücülerle müdahale edilmesi mümkündür. Bu tür yangınlarda pillerin havadaki oksijenle irtibatının kesilmesi en önemli bir faktördür. Hasar görmüş atık haldeki lityum-iyon pillerinin depolanması ve nakliyesi özel izolasyon maddeleri ( vermiculite veya kuru kum) kullanılarak yapılmalıdır.

 • Pillerin Harici Darbelere Maruz Bırakılması:

Pilleri (özellikle kütleleri fazla olanları) yükseklerden yere atmayınız, fırlatmayınız veya sert cisimlerle üzerine vurmayınız. Bu gibi durumlarda piller deforme olacak ve koruma devleri hasar görecektir. Sonuçta ortaya çıkan yüksek gerilim ve akımlar nedeniyle piller aşırı ısınabilir, patlar veya yanabilir.

 • Pillerin Çivi ile Delinmesi veya Ağırlık Altında Ezilmesi:

Pilleri çivi ile delmeyin, çekiçle veya ayak altında ezmeyin. Bu gibi durumlarda pil deforme olacak ve bünyesindeki koruma mekanizmaları hasara uğrayacaktır. Neticede aşırı ısınma, patlama veya yanma söz konusudur.

 • Pillere Direk Lehimleme Yapılması:

Lityum-iyon pillerinin + veya – terminallerine direk lehimleme ile bağlantıların yapılması, lehimleme işleminin yarattığı yüksek sıcaklık nedeniyle, piller için zararlıdır. Bu gibi durumlarda pilin izolasyon tabakası eriyecek ve gaz çıkışı ventili hasara uğrayacaktır. Bu durum, yukarıdaki benzer durumlarda olduğu gibi pilde aşırı ısınma, patlama veya yanma olabilecektir.

 • Pillerin Mikro-dalga Fırınlarına, Basınçlı Kaplara veya Benzer Cihazlar İçerisine Konulması:

Bu gibi durumlarda yaratılan ani sıcaklık artışı pillerdeki sızdırmazlık contasında hasar oluşturacağından, aşırı ısınma sonucunda yanma veya patlama görülebilecektir.

 • Yanıcı Maddelerle Temas:

Pillerin şarj veya deşarjı esnasında cihazın altında veya üstünde yanıcı veya patlayıcı maddelerin bulundurulması  risklidir. Bu gibi durumlarda aşırı ısınma, patlama ve yanma görülebilir.

 • Pillerin Sökülmesi veya Üzerlerinde Tadilat Yapılması:

Bu tür uygulamalarda pillerde bulunan gaz çıkış ventili hasara uğrayacak ve sonuçta aşırı ısınma, patlama veya yangın görülebilecektir.

 • Uzun Sürelerle Kullanım Dışı Kalan Cihazlar:

İçerisinde pil bulunan cihaz uzun sürelerle kullanılmıyorsa pilini çıkarınız ve kuru bir ortamda saklayınız. Aksi taktirde, düşük seviyelerde olsa dahi, pil bünyesindeki meydana gelen kimyasal reaksiyonlar cihazdaki kontak noktalarında oksitlenme ve korozyona yol açabilecektir.

 • Pillerin Küçük Çocukların Erişiminden Uzak Tutulması:

Piller küçük çocuk ve hayvanların yakın çevresinde bulundurulmamalıdır. Aksi taktirde pillerin yanması, çiğnenmesi ve hatta yutulması dahi söz konusudur. Piller oyuncak değildir ve özellikle küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.

 • Çok Kısa Süreyle Çalışan Cihazlarda Kullanım:

Lityum-iyon pilleri belirli hizmet ömürlerine sahiptirler. Bu nedenle cihaz çok sık süreyle şarj işlemi gerektiriyorsa, pilinin yenisiyle değiştirilmesi gerekebilecektir.

 • Pillerde İzlenebilecek Değişiklikler:

Pillerin kullanımı esnasında bir koku duyulması sıcaklığın aşırı artması, renk değişikliği, deformasyon veya olağan üstü bir durumun ortaya çıkması halinde pili hemen cihazından çıkartınız ve bir daha kullanmayınız. Bu gibi durumlar şarj işlemi esnasında da ortaya çıkabilir. Aksi taktirde aşırı ısınma sonucunda yanma veya patlama söz konusu olabilecektir.

 • Pillerin Akması:

Pillerin akması veya değişik bir koku yayılması durumunda, pili cihazdan hemen çıkarıp, açık ateş, ısı kaynağı ve alevden uzak bir ortamda muhafaza ediniz. Sızan elektrolit maddesi yanıcıdır ve pilin patlamasına veya tutulmasına yol açabilecektir.

 • Sahte veya Tadil Görmüş Pil/Bataryalar:

Üzerindeki etikette üretici/dağıtıcı ismi/adresi bulunmayan  veya pilin kullanımında dikkat edilecek ikazları içermeyen piller muhtemelen sahte veya üzerlerinde işlem yapılmış pillerdir. Bu tür pillerin bünyesinde koruma devreleri olmayabileceği gibi, bu devreler hasara uğramışta olabilir. Bu tür piller her an yanabilir veya patlayabilir. Dolayısı ile satın alma aşamasında çok dikkat edilmelidir.

 • Manyetik Alan Etkisi:

Piller manyetik alanların üzerinde veya yakınında tutulmamalıdır. Manyetik alan ısınma yaratacağından yanma veya patlama riskleri mevcuttur.

 • Hizmet Ömrünü Tamamlamış Piller:

Hizmet ömrünü tamamlayarak, atık haline gelmek üzere olan pillerin bir cihaz içerinde kullanılarak zorlanması veya şarj işlemlerine tabi tutulması sonuçta pil bünyesinde tam bir deformasyona yol açacağından aşırı ısınma, patlama veya yanma olabilecektir.

 • Hasarlı Piller

Cep telefonu, tablet, laptop içerisindeki hasar görmüş ve özellikle şişmiş pilleri, tornavida veya sivri uçlu metal sicimlerle çıkarmaya çalışmayınız. Aksi taktirde oluşabilecek kısa devreler sonucunda aşırı ısınma, şiddetli alevlenme veya patlama olabilecektir.

Ülkemizin de içinde bulunduğu, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı geçici bir süre ofis dışından hizmet vermeye çalışacağız.

Oluşabilecek aksaklıklardan dolayı şimdiden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Talep ve isteklerinizi 0212 438 08 25 numaralı telefondan veya info@tap.org.tr mail adresinden Gonca ÖZYAR’a iletebilirsiniz.

Tüm Dünya ve ülkemiz için sağlıklı günler dileriz.

Ülkemizin de içinde bulunduğu, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı geçici bir süre ofis dışından hizmet vermeye çalışacağız.

Oluşabilecek aksaklıklardan dolayı şimdiden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Talep ve isteklerinizi 0212 438 08 25 numaralı telefondan veya info@tap.org.tr mail adresinden Gonca ÖZYAR’a iletebilirsiniz.

Tüm Dünya ve ülkemiz için sağlıklı günler dileriz.

Sayfa Başına Dön
%d blogcu bunu beğendi: