TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI DERNEĞİ
Mevzuat | DTM Akredite Labaratuar Testi

1. 2008/15 sayılı DTM tebliğinin amacı nedir? Ne zaman uygulanmaya başlanacak? 
DTM ve Çevre Orman Bakanlığı ile 25.01.2008 tarihinde yapılan toplantıda, DTM’nin, söz konusu tebliğ ile gerçekleşmesini hedeflediği amaçlar kısaca özetlenmiştir. Esas olarak ithal ürünlerde;
a.APAK Yönetmeliğine uygunluğun sağlanması (İşaretleme, Çevre Uyum Belgeleri kontrolü vb.), 
b.Ürün güvenliğinin denetlenmesi (4703 sayılı kanun)
c.Zararlı ve ithalatı yasak maddelerin ülkeye girişinin sınırlandırılması gibi hedeflerin gözetildiği ifade edilmiştir.
d.DTM’nin kararı doğrultusunda, söz konusu tebliğin gereği olarak “akredite analiz raporu” 01.03.2008 tarihinden itibaren yapılacak ithalatlarda istenecektir.

2.İstenen “akredite analiz raporlarını” hazırlayabilecek akredite laboratuarlar Türkiye’de mevcut mu? Bunlarla nasıl irtibata geçebiliriz? Şu anda gereksiz risklere girmemek için, 01.03.2008 tarihinden itibaren istenmesi muhtemel analiz raporlarının şimdiden hazırlanması en makul yol olarak görülmektedir. Bu sebeple, bu tarih beklenmeden belgeyi temin etmek gerekmektedir. İthal ürünler için test raporu alınırken raporun alınacağı laboratuarın geçerli bir akreditasyona sahip olup olmadığının ve verilecek belgenin ülkemizde geçerli olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. 
a.Çalışılacak akredite laboratuarların EA (European Co-Operation For Accreditation) tarafından onaylanmış bir akredite laboratuar olması yeterli olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgiler http://www.european-accreditation.org adresinden elde edilebilir. Ayrıca, bir şemsiye organizasyonu olarak “International Accrediation Forum”u (http://www.iaf.nu/ ) da bulunmaktadır. Buradan ülke bazında akreditasyon kuruluşlarına ulaşmak mümkündür. Burada “IAF Members” linkine tıklandığında açılan sayfada “Economy” seçeneği tıklanarak ülke bazında sıralamalara ulaşmak mümkün.
b.Çin’deki akreditasyon işlemleri için ise http://www.cnab.org.cn/ adresinden bilgi alınması mümkündür. 
c.Bunların haricinde ülkemizde bu tip laboratuarları akredite eden bir kurum olarak TÜRKAK (http://www.turkak.org.tr/ ) bulunmaktadır. Buradan da ülkemizde bulunan ve bahsedilen testleri yapabilecek laboratuarlara ulaşmak mümkündür.

Sonuç olarak, gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından alınacak “akredite laboratuar test raporları” DTM ve Çevre Orman Bakanlığı tarafından kabul görecektir. Alınacak raporlar Türkçe veya İngilizce olabilecektir. Yurtdışından İngilizce alınacak raporların tercüme edilmesi gerekmeyecektir. 
Dileyen üyelerimiz TÜRKAK’ın web sayfasında bulunan laboratuarlarla da iletişime geçebilirler. 

Türkiye’de bulunan akredite laboratuarlar yaklaşık 4 günlük bir süre içerisinde testleri yapıp, rapor tanzim edebilmektedirler. ancak söz konusu laboratuarlar acil testler için hızlandırılmış servis ücreti talep edebilmekte ve normal sürede uygulayacağı bedelin üzerine %80’e kadar artabilen bedel talep edebilmektedir. dolayısıyla üyelerimizin başvuruları sırasında bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir.

3.Analiz raporları DTM’ye nasıl iletilecek, şekli nasıl olacaktır? Alınan raporların geçerlilik süresi var mıdır?Raporların DTM’ye iletilmesinde uygulanabilecek yöntemlere karar verilmiş olup, bunun uygulaması daha detaylı olarak DTM’nin hazırlayacağı uygulama el kitapçığında detaylı olarak anlatılacaktır.  
Laboratuar tarafından onaylanmış ve imzalanmış orijinal test raporu doğrudan DTM’ye teslim edilebilir. Orijinal test raporunu elinde bulundurmak isteyen üyelerimiz, orijinal test raporu yerine orijinal test raporunun fotokopisini verebilirler. Bu durumda ise, fotokopide laboratuarın ıslak kaşesinin de bulunması gerekmektedir.

Bir ürün için alınan test raporu, ithalat aşamasında DTM’ye verilecektir. Aynı ürün tekrar ithal edilmek istendiğinde ise, bu test raporu aynı prosedürle DTM’ye tekrar verilecektir. Yani, her ithalat seferinde raporun yeniden verilmesi gerekmektedir.

Kolaylık olması ve herhangi bir karışıklığa meydan vermemesi adına analiz raporlarında testi yapılan ürünün fotoğrafının bulunması bir avantaj olarak görülmektedir. Fakat zorunlu şart olarak ileri sürülmemektedir. Yani, test raporu fotoğrafsız da olsa kabul edilecektir.

Bir ürün için alınan rapor, ürünün değişmemesi (adı, kodu, markası vb. ayırt edici özellikleri) halinde sürekli geçerli olacaktır. Yani, her ithalatta aynı ürün için tekrar tekrar analiz raporu almak gerekmeyecektir. Bunun haricinde, Çevre ve Orman Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlar, bir ürünün analiz raporları alınmış olsa bile, gerekli görüldüğünde kontrol amaçlı olarak rastgele alınacak numunelerden tekrar analiz raporu isteme hakkını saklı tutmaktadır. 

4.Analiz raporunda istenecek analiz parametreleri nelerdir? Konuyla ilgili taraflarla yapılan görüşmelerde, özellikle sekonder (şarjlı) piller açısından bakıldığında;
• Hg parametresinin sadece eser miktarda bulunduğu veya hiç bulunmadığı,
• Sekonder pillerde, özellikle cep telefonu bataryaları gibi ürünlerde, modellerin çok sık değişmesi ve çok fazla sayıda modelin bulunması 
gibi sebeplerden dolayı sekonder piller için herhangi bir parametreye bakılmaması talep edilmiştir. Ancak bu talep yetkili makamlarca kabul görmemiştir. Buna göre, “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” esas alınarak primer piller, sekonder piller ve bunların dışındaki düğme pillerden bazı parametreler için analiz raporu istenecektir. Analizlerin hangi yöntemlerle yapılacağı konusunda herhangi bir koşul ileri sürülmemektedir. Raporun alınacağı laboratuara aşağıda belirtilen değerlerin ve parametrelerin verilmesi büyük önem taşımaktadır.
a. Primer Piller: Bu tip pillerde sadece Cıva (Hg) ve Kadmiyum (Cd) içeriğine bakılacaktır. Bu parametrelerin sağlanması istenen değerler ise:
i. Ağırlıkça milyonda beş (%0,0005)’ten fazla Cıva (Hg) içermemesi,
ii. Ağırlıkça yüz binde yirmi beş (%0,025)’ten fazla Kadmiyum (Cd) içermemesi
b. Sekonder Piller (Şarjlı): Bu tip pillerde sadece Cıva (Hg) parametresine bakılmasına karar verilmiştir. Parametre değerleri olarak ise;
i.  Ağırlıkça milyonda beş (%0,0005)’ten fazla Cıva (Hg) içermemesi,
c. Düğme Piller: Bu tip pillerde de yine Cıva (Hg) ve Kadmiyum (Cd) parametrelerine bakılacaktır. Buna göre;
i. Ağırlıkça yüz binde yirmi beş (%0,025)’ten fazla Kadmiyum (Cd) içermemesi
ii. Ağırlıkça yüzde iki (%2)’den fazla Cıva (Hg) veya Cıva Oksit içermemesi
istenmektedir. Yani, bu tip pillerin ülkeye girişine izin verilebilmesi için pil içindeki ilgili parametre değerlerinin en fazla yukarıda anılan değerler kadar veya daha düşük olması gerekmektedir. Bu parametreler konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı, DTM ve Derneğimiz mutabık kalmışlardır.

5. Analiz raporu olmadan Gümrüğe gelmiş ürünlerimiz var. Bu durumda ne yapabiliriz? 01.03.2008 tarihinden sonra Gümrüğe gelen, fakat henüz akredite analiz raporu bulunmayan ürünlerle ilgili olarak, TÜRKAK ve/veya yurtdışındaki bir akreditasyon kurumu (2. Madde) tarafından akredite edilmiş laboratuar ve/veya gözetim bürosunun vereceği rapor kabul edilebilecektir. Ancak, verilen rapor olumsuz çıkarsa, yani ithal edilmek istenen ürünlerde Madde 4’te belirtilen parametre değerleri sağlanamazsa, söz konusu ürünlere ithalat izni verilmeyecek ve ürünün mahrece iadesi süreci başlatılacaktır.

6. Avrupa Birliği’nden ithal edilen ürünlerde de analiz raporu istenecek mi? Avrupa Birliği’nden ithal edilen (ATR’si bulunan) ürünlerde sadece “Çevre Uyum Belgesi”ne sahip olup olunmadığına bakılacaktır. Bunun haricinde akredite laboratuardan alınmış test raporu istenmeyecektir. Ancak, bu ürünlerin yurt içindeki gözetim ve kontrolü Çevre ve Orman Bakanlığı’nın uhdesinde bulunacaktır. Yani, diğer ürünlerde olduğu gibi bu ürünlerden de gerektiğinde analiz raporu isteme hakkı saklı tutulmaktadır.

7. Şimdiye kadar yapılan “işaretleme” zorunluluğu bu uygulamayla kaldırılıyor mu? Herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek adına, burada bahsedilen analiz raporlarının alınmasının, daha önce geçerli olan ve uygulanan işaretleme yöntem ve kurallarında herhangi bir değişiklik yapmadığını ifade etmek gerekmektedir. İşaretleme konusundaki uygulamalar daha önce olduğu gibi devam edecektir.

8. “İthalatçının Beyanı” yazısı (Self Declaration) nedir? Bazı durumlarda, ithal edilen ürünün, farklı sayıda pilin çoklu bağlantısı/birleşiminden oluşan ve farklı bir ürün koduna sahip bir ürün (batarya vb.) olabilmektedir. Bu durumda, firmanın, bu üründe kullanılan esas pil için yukarıda detayları verilen bir akredite laboratuar analiz raporu alması ve bahse konu olan üründe (batarya vb.) analiz raporu alınan pilin kullanıldığına dair hazırlayacağı bir “Beyan” yazısını sunması DTM tarafından kabul görecektir. Bu durumda hem pil için hem de batarya için ayrı ayrı analiz raporu alınmasına gerek kalmayacaktır. Bu uygulamanın kabul göreceği Çevre ve Orman Bakanlığı ve DTM yetkilileri tarafından beyan edilmiştir.

9. Çok fazla sayıda pil markası ve/veya çeşidi ithal ediyorum ve işlemlerimi daha kısa sürede gerçekleştirmek istiyorum. Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? 
Bir ithalatçının, ithal ettiği X markalı tüm piller veya belirli bir grup pil için tüm analizleri gösteren bir analiz raporu alabilmesi halinde, bu raporun sorunsuz bir şekilde kullanılması mümkün olabilecektir. Bu rapor (Genel Rapor) ithal edilecek tüm ürünleri kapsadığı için bir daha analiz raporu alınması gerekmeyecek, sadece bu raporun sunulması yeterli olabilecektir. Bu raporda söz konusu X markalı tüm pillerin analizinin yapılması ve her birinin kodları, isimleri ve diğer detaylarının belirtilmesi gerekmektedir. Bu raporun alınması, ilgili laboratuarında bu belgeyi sağlayıp sağlayamayacağına bağlı olduğundan bu konunun laboratuar yetkilileriyle konuşulması gerekmektedir.

ÖRNEK RAPOR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 
Dökümanlar :
Örnek Rapor İndir
TAP | DTM Akredite Labaratuar Testi Belediye Kent 2014
1 2 3 4 5
Avcılar Belediye..
Atık pil biriktirdim..
Size bir tık kadar yakınız... Biriktirdiğiniz pilleri 15 gün içerisinde alıyoruz . Tek yapmanız gereken açılan formu eksiksiz doldurmanız..
 

Pil Toplama Malzemesi İstiyorum
Atık piller çöp değildir sizde Kurum\Firmanıza en kısa zamanda bedelsiz Atık Pil Toplama Malzemesi temin etmek  ister misiniz ?
 

Toplama Noktaları Nerede
Size en yakın toplama noktasını biliyor musunuz ? Öğrenmek için tıklayınız...